Jogszabályok

Az alábbiakban a bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok elérhetőségeit tesszük közzé

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

1994. évi LIII. törvény

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

Pp.

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Kp.

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel (HTML)

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

2009. évi L. törvény (Fmhtv.) a fizetési meghagyásos eljárásról

2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

2015. évi CV. törvény (Aretv.) a természetes személyek adósságrendezéséről

(X. 4.) Korm. rendelet a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról

(VIII. 27.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

25/2015 (II. 25.) Korm. rendelet az önálló bírósági végrehajtók hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

(IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról

(IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról

XI. 10.) a bírósági végrehajtói díjszabásról

(III.8) IM rendelet a Magyar Bírósági Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

(X. 26.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről

(I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

(I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

3/2015. (II. 25.) IM rendelet az önálló bírósági végrehajtó intézkedés ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárás nyilvántartásáról

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

13/2001. (X. 10.) IM rendelet az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalása alóli mentességről

27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról

A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről

Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról

A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 47/2002/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról

A Tanács határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete ( 2012. december 12. ) a polgári és kereskedelmiügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

Az Európai Parlamentés a Tanács 1393/2007/EK rendelete ( 2007. november 13. ) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ( iratkézbesítés ), és az1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 664/2009/EK rendelete ( 2009. július 7. ) a házassági ügyekben, a szülői felelősségre vonatkozóeljárásokban, valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogról szóló, a tagállamok és harmadik országok között létrejövő megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó eljárás létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról

Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelethez ( HL L 160., 2000.6.30. ) (Magyar nyelvű különkiadás 19. kötet, 01. fejezet, 191. o.)

A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről

A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: Az adósok vagyonának átláthatósága

Az ítélet-végrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: Bankszámlák letiltása

2017. február 10. napjától hatályos Panaszkezelési Szabályzat

Az alábbiakban a fontosabb jogi kifejezések jelentéseit találja meg
Árverés

Az árverés során az ingó vagy ingatlan tulajdonjogát a legmagasabb ajánlatot tevő szerzi meg. Ingóság árverése során a legtöbbet ajánló köteles a teljes vételárat a megvett ingóság elárverezése után kifizetni. Az ingatlan árverésére abban az esetben kerülhet csak sor, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. Napjainkban a törvény ingatlan árverési értékesítését kizárólag elektronikus úton teszi lehetővé.

Behajtás

Behajtási tevékenységet követeléskezeléssel foglalkozó cégek folytatnak. Nem összetévesztendő a bírósági végrehajtással, ami egy állami kényszeren alapuló eljárás, illetve a hivatalos útja a tartozások beszedésének.

Elektronikus iratkézbesítés

A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerén (VIEKR) keresztül, titkosított csatornán folyó, elektronikus aláírással ellátott kommunikáció a bírósági végrehajtók és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, a pénzintézetek, illetve a rendszerhez választhatóan csatlakozott, a végrehajtási ügyben érintett felek (pl. hitelezők, adósok vagy jogi képviselőik) között.

Fizetési meghagyás

A pénzfizetésre irányuló, lejárt követelés fizetési meghagyás útján is érvényesíthető. A fizetési meghagyásos eljárás egy, a közjegyzők hatáskörébe tartozó elektronikus, nemperes eljárás.

Hatósági átutalási megbízás

A hatósági átutalási megbízás úgynevezett fizetési megbízás, amelyet a pénzügyi intézmény az önálló bírósági végrehajtó rendelkezéseinek megfelelően teljesít.

Helyszíni eljárás

Ha az adós a végrehajtható okiratban feltüntetett kötelezettségét önként nem teljesítette, a végrehajtó az adós ingóságait foglalási jegyzőkönyvben összeírja, és ilyen módon lefoglalja. Lefoglalni az adós birtokában, őrizetében lévő, vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van.

Ingatlan

Ingatlannak minősül a földterület és minden, ami vele szilárd összeköttetésben áll (Pl: épület, lábon álló termés).

Ingó

Minden, ami nem ingatlan (Pl: gépjármű, televízió)

Jogerős bírósági ítélet

Az a határozat, amely fellebbezéssel nem támadható meg, kihirdetésével jogerőre emelkedik. Amennyiben a határozat ellen fellebbezésnek van helye és a felek ezzel a lehetőségükkel nem éltek, a határozat a fellebbezési határidő eredménytelen elteltét követő naptól jogerős.

Moratórium

A moratórium jelentése valaminek a felfüggesztése vagy időleges elhalasztása. Végrehajtási eljárás során a kilakoltatási moratórium fogalmával találkozhatunk, amely a lakóingatlanok kiürítésének tilalmát jelenti. (előfordulása mellett vannak jogszabályi kivételek)

Pénzintézetek elektronikus megkeresése

A bírósági végrehajtók és a pénzintézetek között a VIEKR rendszeren keresztül zajló, az adós vagyonának felkutatását célzó elektronikus adatforgalom.

Végrehajtás

A bíróságok, más szervek határozatait, illetve egyes okiratokon alapuló követeléseket önkéntes teljesítés hiányában végrehajtás útján kell végrehajtani. Végrehajtásnak akkor van helye, ha a határozat kötelezést tartalmaz, jogerős, vagy előzetesen végrehajtható és a teljes határidő letelt.

Zártörés

A zártörés a Büntető törvénykönyvben szabályozott bűncselekmény. Aki a végrehajtási eljárás során a lefoglalásnál használt pecsétet eltávolítja vagy megsérti, illetve aki a lefoglalt dolgot elvonja a végrehajtás alól (pl: eladja, eltünteti, megrongálja) zártörést követ el.